TVK SM

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych Dz. U. 2014. 464 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu świadczy następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 1. Zapewnia w Biurze Obsługi Abonenta bezpłatny dostęp do tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z tłumacza, zgłasza zamiar skorzystania z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenie dokonuje się telefonicznie, bezpośrednio w Biurze Obsługi Abonenta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres boatvk@smgr.pl. Tłumacz będzie dostępny w terminie wyznaczonym przez osobę niepełnosprawną lub z nią uzgodnionym.
 2. Zapewnia w Biurze Obsługi Abonenta urządzenie umożliwiające komunikację z osobą niesłyszącą lub niemówiącą oraz ułatwiające komunikację z osobą słabowidzącą. Najczęściej w celu ułatwienia komunikacji wykorzystuje się dodatkowy monitor komputerowy, czy też udostępniona zostaje abonentowi lupa.
 3. Zapewnia dostępność Biura Obsługi Abonenta dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez istniejący podjazd, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz możliwość przywołania pracownika Spółdzielni dzwonkiem przy drzwiach wejściowych.
 4. Bezpośrednio przed wejściem do Biura Obsługi Abonenta umieszczone zostały znaki zgodne ze wzorami określonymi w załączniku 1-3 do rozporządzenia.
 5. Posiada na papierze w Biurze Obsługi Abonenta informacje sporządzone dużą czcionką o wszystkich udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych. Te same informacje sporządzone dużą czcionką znajdują się również na stronie internetowej (www.tvksm.pl).
 6. Posiada na papierze w Biurze Obsługi Abonenta sporządzone dużą czcionką:
  • ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, oraz jej wzór,
  • cennik telekomunikacyjny,
  • regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty sporządzone dużą czcionką znajdują się również w postaci elektronicznej na stronie internetowej (www.tvksm.pl).
 7. Oferuje przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby niepełnosprawnej:
  • telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie niepełnosprawnej do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne,
  • pomoc osoby reprezentującej Spółdzielnię we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w Biurze Obsługi Abonenta lub telefonicznie.
 8. Udostępnia na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.
 9. Udostępnia na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej:
  • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym,
  • szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.
  Przy czym w przypadku zgłoszenia żądania:
  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - Spółdzielnia realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;
  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura - Spółdzielnia realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.
 10. Przekazuje na każde żądanie abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, informacji o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej, lub w postaci elektronicznej, na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje są sporządzane na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.
 11. Dostosowuje stronę internetową (www.tvksm.pl) do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA i udostępnia za jej pośrednictwem informacje.

Dostosowane dokumenty

W poniższych dokumentach zozstał zastosowany krój pisma Verdana oraz rozmiar 16 punktów typograficznych.